ข่าวและประกาศ

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๙

 
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๙
by ผู้ดูแลระบบ e-Learning - Wednesday, 27 July 2016, 9:08 PM
 

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์  (ตามแผนงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙)  จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมซึ่ง มีจำนวน  ๔  หลักสูตรดังนี้

  1. เทคโนโลยีการเรียนการสอน สำหรับผู้สอนในยุคดิจิตอล
  2. การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้น
  3. เทคนิคการสร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย WordPress
  4. การใช้งาน  Office  365  และ Google Form
  5. เทคนิคการใช้งาน Excel 2013

รายละเอียด: http://lcc.pit.ac.th/