ข่าวและประกาศ

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๘

 
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๘
by ผู้ดูแลระบบ e-Learning - Thursday, 18 June 2015, 9:18 PM
 

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์  (ตามแผนงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘)  จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมซึ่ง มีจำนวน  ๔  หลักสูตรดังนี้

  1. การบริหารจัดการและการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning Manager & Course  Creator)
  2. อบรมเสริมทักษะการสร้างสรรค์และใช้งานสื่อนวัตกรรมเพื่อการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
  3. New  Media  for  Smart  Teacher
  4. การใช้งาน  Office  365  และระบบ  Cloud  Computing

รายละเอียด: http://lcc.pit.ac.th/2013/?q=node/83