Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๙
by ผู้ดูแลระบบ e-Learning - Wednesday, 27 July 2016, 9:08 PM
 

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์  (ตามแผนงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙)  จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมซึ่ง มีจำนวน  ๔  หลักสูตรดังนี้

  1. เทคโนโลยีการเรียนการสอน สำหรับผู้สอนในยุคดิจิตอล
  2. การใช้งานคอมพิวเตอร์และ...
Read the rest of this topic
(77 words)
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๘
by ผู้ดูแลระบบ e-Learning - Thursday, 18 June 2015, 9:18 PM
 

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์  (ตามแผนงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘)  จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมซึ่ง มีจำนวน  ๔  หลักสูตรดังนี้

  1. การบริหารจัดการและการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning Manager &...
Read the rest of this topic
(88 words)
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน PIT Moodle
by ผู้ดูแลระบบ e-Learning - Tuesday, 11 November 2014, 9:17 PM
 

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน PIT Moodleขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน PIT Moodleขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน PIT Moodleขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน PIT Moodleขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน PIT Moodleขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน PIT Moodleขอเชิญคณาจารย์เข้าร่ว...

Read the rest of this topic
(57 words)
 

Skip courses

Courses


Skip available courses

Available courses

ศึกษาเกี่ยวกับการทดลองในห้องปฏิบัติ การ ในเรื่องของการวัดกำลังงานของเครื่องยนต์ผลกระทบต่าง ๆ ต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ ทดลองและศึกษาคุณสมบัติ และสมรรถนะ ในการทำงานของอุปกรณ์ของไหล ในทางอุตสาหกรรม รวมทั้งปั๊มเทอร์ไบน์ การทดสอบคุณสมบัติน้ำมัน การวิเคราะห์แก๊ส การทดลองระบบทำความเย็น การทดลองเกี่ยวกับวัสดุในทางวิศวกรรม

พิมพ์คำอธิบายรายวิชา ไม่เกิน 3 บรรทัด

เรียนแล้วคุณจะมันมากไม่อยากวางเลยละ

สารแม่เหล็ก ค่าความต้านทานแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็ก ค่าความเหนี่ยวนำ พลังงานที่สะสมใน รูปสนามแม่เหล็ก พลังงานและพลังงานร่วม แรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก แรงบิดที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก ความสูญเสียในแกนเหล็ก โครงสร้างและทฤษฎีพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติ วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงแบบ 3 เฟส หม้อแปลงแบบออโต้ โครงสร้างและทฤษฎีพื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ขดลวดอาร์มา เจอร์ แรงบิดที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง วงจร สมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สมรรถนะของ เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็กสะท้อนจากอาร์มาเจอร์ อินเตอร์โพลและขดลวดชดเชย การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ฮาร์ดแวร์ของตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได้ ภาษาของพีแอลซี หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ความผิดปกติที่เกิดขึ้น ฟังก์ชันบล็อกมาตรฐาน การประยุกต์ พีแอลซีในระบบควบคุม และการควบคุมมอเตอร์

พื้นฐานแบบจำลองและแบบจำลองระบบการผลิต แบบจำลองวัสดุ การสร้างแบบจำลองของกรรมวิธีการแปรรูปวัสดุ การสร้างฐานข้อมูลวัสดุสำหรับการทำแบบจำลองขบวนการผลิต การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ในกระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ไคเนเมติคและการสร้างหุ่นจำลองวิทยาการหุ่นยนต์ การจำลองเซลหุ่นยนต์ การวางแผนการผลิต การกำหนดงานและการจัดลำดับงาน การบริหารงานโครงการ

Advanced topics in modeling of complex systems using both discrete and continuous simulation. Emphasis on the simulation of manufacturing systems.

พื้นฐานของ CAD/CAM/CAE ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสร้างชิ้นส่วนทรงตัน 3 มิติ การออกแบบพื้นผิว การประกอบและตารางวัสดุ และการสร้างแบบสั่งงาน คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตการแปลงข้อมูลชิ้นงานเพื่อสร้างโปรแกรมสั่งงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้งาน การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บริหารผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติและการประยุกต์ใช้งาน วิศวกรรมย้อนรอยเพื่อการออกแบบ การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ความแข็งแรง

พื้นฐานแบบจำลองและแบบจำลองระบบการผลิต แบบจำลองวัสดุ การสร้างแบบจำลองของกรรมวิธีการแปรรูปวัสดุ การสร้างฐานข้อมูลวัสดุสำหรับการทำแบบจำลองขบวนการผลิต การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ในกระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ไคเนเมติคและการสร้างหุ่นจำลองวิทยาการหุ่นยนต์ การจำลองเซลหุ่นยนต์ การวางแผนการผลิต การกำหนดงานและการจัดลำดับงาน การบริหารงานโครงการ

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ พื้นฐานของ CAD/CAM/CAE กลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคนิคการสร้างรูปทรงเชิงเรขาคณิต 2 มิติ แนวคิดและการสร้างชิ้นส่วนทรง ตัน 3 มิติ การออกแบบผิว เทคนิคการประกอบชิ้นส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ และการสร้างแบบสั่งงาน แนวคิดการ ผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต การเชื่อมต่อระหว่างการออกแบบและการผลิต แนวทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การประดิษฐ์การควบคุมเชิงตัวเลขและการตรวจสอบความถูกต้อง การเชื่อมต่อสู่การผลิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์