Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๙
by ผู้ดูแลระบบ e-Learning - Wednesday, 27 July 2016, 9:08 PM
 

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์  (ตามแผนงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙)  จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมซึ่ง มีจำนวน  ๔  หลักสูตรดังนี้

  1. เทคโนโลยีการเรียนการสอน สำหรับผู้สอนในยุคดิจิตอล
  2. การใช้งานคอมพิวเตอร์และ...
Read the rest of this topic
(77 words)
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๘
by ผู้ดูแลระบบ e-Learning - Thursday, 18 June 2015, 9:18 PM
 

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์  (ตามแผนงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘)  จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมซึ่ง มีจำนวน  ๔  หลักสูตรดังนี้

  1. การบริหารจัดการและการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning Manager &...
Read the rest of this topic
(88 words)
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ e-Learning
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน PIT Moodle
by ผู้ดูแลระบบ e-Learning - Tuesday, 11 November 2014, 9:17 PM
 

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน PIT Moodleขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน PIT Moodleขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน PIT Moodleขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน PIT Moodleขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน PIT Moodleขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้งาน PIT Moodleขอเชิญคณาจารย์เข้าร่ว...

Read the rest of this topic
(57 words)
 

Skip courses

Courses