1032103Computer Programming 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
หน่วยกิต3 (2-3-6)
รายวิชาต่อเนื่อง:10321041034327

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคาสั่ง เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระทาการ นิพจน์ ฟังก์ชัน เป็นต้น ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างคาสั่งแบบตามลาดับ เลือกทา และการวนซ้า การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟูมข้อมูล โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น จาวา และ ภาษาซี การฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
1032104Computer Programming 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
หน่วยกิต3 (2-3-6)
เงื่อนไขรายวิชา:1032103
รายวิชาต่อเนื่อง:10323171034328

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาองค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ เช่น คลาส อ็อบเจกต์ แอตทริบิวส์ เมธอด การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอร์ฟิซึม เป็นต้น ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรม บนสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ ได้แก่ การเขียนโปรแกรมบนระบบวินโดวส์ การเขียนโปรแกรมบนระบบเว็บ การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์ชนิดพกพา เป็นต้น การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้งาน ไลบรารีฟังก์ชัน และ เอพีไอ ของภาษา และของระบบ และ เครื่องมือที่ภาษาต่าง ๆ จัดเตรียมไว้ให้ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ เช่น Java, C++, Eiffel, ADA การฝึกปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การใช้ส่วนติดต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) และเครื่องมือสาหรับพัฒนาซอฟต์แวร์
1032215Data Communication and Computer Network
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
รายวิชาต่อเนื่อง:1032318

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น สัญญาณดิจิทัลและอนาลอก การเข้าระบบสัญญาณ รหัสข้อมูล การตรวจจับข้อผิดผลาดของการส่งข้อมูล สื่อที่ใช้ในการส่งสัญญาณ เทคโนโลยีการจัดทาเครือข่าย ระบบมาตรฐานของ OSI การทางานในชั้นต่าง ๆ ของ OSI รวมถึงโพรโทคอลที่ใช้ในเครือข่ายต่าง ๆ อาทิ TCP/IP, IP, ICMP, ARP, SMTP, HTTP เทคโนโลยีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย เกตเวย์และโพรโทคอลเส้นทาง เช่น ARP, RARP, GGP, BGP, RIP, โพรโทคอลและเทคนิคใช้ในเครือข่ายเชิงพาณิชย์ อาทิ EDI, X.400, X.500 นักศึกษาสามารถออกแบบเครือข่ายสาหรับบริษัท เลือกอุปกรณ์เครือข่ายที่เหมาะสม พิจารณาเครือข่ายความเร็วสูง เช่น ATM, FDDI และ เทคนิคการวางสายเครือข่าย1032211Operating Systems
ระบบปฏิบัติการ
หน่วยกิต3 (2-3-6)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการ การจัดการกระบวนการให้สอดคล้องและสื่อสารกันได้ การจัดการหน่วยความจา หน่วยความจาเสมือน ระบบแฟูมข้อมูล ระบบนาข้อมูลเข้าและออก การจัดการสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ ระบบความปลอดภัยและการปูองกันการประมวลผลแบบกระจาย และบริการที่ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย สนับสนุนหัวข้อประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการให้ชื่อ ความปลอดภัย การสั่งงาน เรียกใช้จากจุดอื่นๆ ระบบเครือข่ายการใช้งานร่วม บรรจบกัน รายการกระทบยอด การประมวลผลแบบคู่ขนาน การใช้งานหน่วยความจาร่วม การส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร
1032209Computer Architecture
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ หลักวิธีการออกแบบและประเมินสมรรถนะ การออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมชุดคาสั่ง สถาปัตยกรรมซีพียู ลาดับชั้นของหน่วยความจา ระบบหน่วยความจา หน่วยความจาเสมือน หน่วยความจาแคช สถาปัตยกรรมอินพุต เอาต์พุต อินเทอร์รัพท์และดีเอ็มเอ การควบคุมแบบฮาร์ดไวร์และไมโครโปรแกรมแบบขนานโปรเซสเซอร์แบบไปป์ไลน์ มัลติโปรเซสเซอร์ และเทคโนโลยีของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่