แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันระหว่าง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดเกี่ยวกับการประมวลผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDP) หลักการเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรม วิธีการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง

การวิเคราะห์พื้นฐานในวงจรไฟตรงและไฟสลับ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
 แนะนำเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้งานหลักการของระบบ
ไฟฟ้า 3 เฟส วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า แนะนำเครื่องมือวัดไฟฟ้าพื้นฐานบางชนิด

ความเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น สวนหนึ่งที่เกี่ยวของและแยกกันไมไดกับตนเหตุของ ความเสียหายก็คือ คุณสมบัติเฉพาะและความทนทานของวัสดุที่ใชงาน สิ่งแวดลอมในการใชงานวัสดุเหลานั้น ความ เสียหายที่เกิดกับวัสดุจะมาจากสาเหตุตาง ๆ มากมายซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองเรียนรูทําความเขาใจถึงสาเหตุและ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัสดุตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบของเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ เหลานั้น