ศึกษาเกี่ยวกับการทดลองในห้องปฏิบัติ การ ในเรื่องของการวัดกำลังงานของเครื่องยนต์ผลกระทบต่าง ๆ ต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ ทดลองและศึกษาคุณสมบัติ และสมรรถนะ ในการทำงานของอุปกรณ์ของไหล ในทางอุตสาหกรรม รวมทั้งปั๊มเทอร์ไบน์ การทดสอบคุณสมบัติน้ำมัน การวิเคราะห์แก๊ส การทดลองระบบทำความเย็น การทดลองเกี่ยวกับวัสดุในทางวิศวกรรม