พิมพ์คำอธิบายรายวิชา ไม่เกิน 3 บรรทัด

เรียนแล้วคุณจะมันมากไม่อยากวางเลยละ

สารแม่เหล็ก ค่าความต้านทานแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็ก ค่าความเหนี่ยวนำ พลังงานที่สะสมใน รูปสนามแม่เหล็ก พลังงานและพลังงานร่วม แรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก แรงบิดที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก ความสูญเสียในแกนเหล็ก โครงสร้างและทฤษฎีพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติ วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงแบบ 3 เฟส หม้อแปลงแบบออโต้ โครงสร้างและทฤษฎีพื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ขดลวดอาร์มา เจอร์ แรงบิดที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง วงจร สมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สมรรถนะของ เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็กสะท้อนจากอาร์มาเจอร์ อินเตอร์โพลและขดลวดชดเชย การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ฮาร์ดแวร์ของตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได้ ภาษาของพีแอลซี หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ความผิดปกติที่เกิดขึ้น ฟังก์ชันบล็อกมาตรฐาน การประยุกต์ พีแอลซีในระบบควบคุม และการควบคุมมอเตอร์