พื้นฐานของ CAD/CAM/CAE ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสร้างชิ้นส่วนทรงตัน 3 มิติ การออกแบบพื้นผิว การประกอบและตารางวัสดุ และการสร้างแบบสั่งงาน คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตการแปลงข้อมูลชิ้นงานเพื่อสร้างโปรแกรมสั่งงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้งาน การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บริหารผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติและการประยุกต์ใช้งาน วิศวกรรมย้อนรอยเพื่อการออกแบบ การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ความแข็งแรง