อินเตอร์แอคตีฟคอมพิวเตอร์กราฟริกสำหรับการออกแบบและการผลิตในยุคปัจจุบัน ระบบการบริหารวงจรผลิตภัณฑ์ การสร้างแบบจำลองสามมิติ และระบบ CAD/CAM/CAE แบบเบ็ดเสร็จ การสร้างแบบจำลองรูปทรงตัน การสร้างแบบจำลองบนพื้นฐานของลักษณะเฉพาะ และการสร้างแบบจำลองพื้นผิว ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงเลข และระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต การวางแผนกระบวนการ ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงตัวเลข (CNC) และระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต (CAM) การพัฒนาสมัยใหม่ใน CNC การวางแผนทางเดินวัสดุคมตัดที่ใช้และการคำนวณทางเดินวัสดุ เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีการทำต้นแบบฉับพลับ ฝึกปฏิบัติโดยใช้ระบบ CAD/CAM/CAE แนวใหม่