พื้นฐานแบบจำลองและแบบจำลองระบบการผลิต แบบจำลองวัสดุ การสร้างแบบจำลองของกรรมวิธีการแปรรูปวัสดุ การสร้างฐานข้อมูลวัสดุสำหรับการทำแบบจำลองขบวนการผลิต การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ในกระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ไคเนเมติคและการสร้างหุ่นจำลองวิทยาการหุ่นยนต์ การจำลองเซลหุ่นยนต์ การวางแผนการผลิต การกำหนดงานและการจัดลำดับงาน การบริหารงานโครงการ