ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ พื้นฐานของ CAD/CAM/CAE กลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคนิคการสร้างรูปทรงเชิงเรขาคณิต 2 มิติ แนวคิดและการสร้างชิ้นส่วนทรง ตัน 3 มิติ การออกแบบผิว เทคนิคการประกอบชิ้นส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ และการสร้างแบบสั่งงาน แนวคิดการ ผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต การเชื่อมต่อระหว่างการออกแบบและการผลิต แนวทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การประดิษฐ์การควบคุมเชิงตัวเลขและการตรวจสอบความถูกต้อง การเชื่อมต่อสู่การผลิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์