การวิเคราะห์แรง แรงลัพธ์ สมดุล สถิตยศาสตร์ของของไหล จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและการเคลื่อนที่ 
Force analysis; resultant; equilibrium; fluid statics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s second law of motion; work and energy, impulse and motion.