แนวความคิดของการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติ คุณสมบัติของข้อมูล แซมเปิลสเปซและจุดแซมเปิล ตัวแปรสุ่มและคุณสมบัติเฉพาะ ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นเช่นการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบช่วงและการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง ทฤษฎีการแจกแจงของสิ่งตัวอย่างเช่นบทฤษฎีพิกัดสู่ศูนย์กลาง การแจกแจงของความแปรปรวน และพิสัย ทฤษฎีการตัดสินใจ เช่นกรณีการตัดสินใจแบบไม่มีการทดลองและกรณีการตัดสินใจแบบมีการทดลอง.