อุปกรณ์การเขียนแบบและการใช้ การเขียนตัวอักษรและตัวเลข ออโธกราฟฟิก-โปรเจคชั่น การเขียนภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพพิกทอเรียล การกำหนดขนาด และความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วย และแผ่นคลี่ การสเกตซ์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกชิ้น และภาพประกอบ พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ