เทคนิคของกระบวนการผลิตในงานโลหะ กรรมวิธีการหล่อขึ้นรูป การขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีร้อนและเย็น การกลึง กัด ตัด ไส การปรับขนาดและผิวสำเร็จของชิ้นงาน การวัดและตรวจสอบ การเชื่อม งานโลหะผงและกระบวนการเคลือบผิว และการขึ้นรูปงานพลาสติก ความสัมพันธ์ของกระบวนการผลิตกับวัสดุ  พื้นฐานต้นทุนของกระบวนการผลิต