ปฏิบัติการในโรงงานใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น การวัดและตรวจสอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดความตรง วัดมุม วัดความเรียบ วัดความฉาก วัดพื้นผิว วัดเกลียว การปรับแต่งอย่างง่าย งานกลึงเบื้องต้น การกลึงปาดหน้า เจาะและตัดเกลียว การไสและการกัดเบื้องต้น  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเชื่อมได้แก่ งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมแก๊ส และงานโลหะแผ่น  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน