หลักเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของการตัดสินใจทางวิศวกรรมภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน  วิธีการวัดค่าเทียบเท่าโดยการวิเคราะห์การลงทุนรวม  และการวิเคราะห์การลงทุนเพิ่ม  การประยุกต์  การวิเคราะห์ทดแทน  พื้นฐานของงานบัญชีต้นทุน ต้นทุนทางตรงและการควบคุมค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ของการวางแผนงานอุตสาหกรรมและการปฏิบัติการต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  และการวิเคราะห์โครงการของภาครัฐ รวมทั้งผลของภาษีเงินได้ และผลของเงินเฟ้อ