แนวทางของการวิจัยดำเนินงาน การจัดรูปแบบของปัญหา การสร้างและหาผลลัพธ์ของแบบจำลอง ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นและการนำไปประยุกต์ใช้ แบบจำลองของระบบพัสดุคงคลัง ทฤษฎีแถวคอย การวิเคราะห์โครงข่าย เทคนิคการจำลองแบบปัญหา แนวความคิดของเทคนิคการหาผลลัพธ์ที่เหมาะสม