ความเป็นมาของวิศวกรรมคุณค่า  การประยุกต์วิธีของวิศวกรรมคุณค่าในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และกรรมวิธีการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ และผลิตที่ช่วยลดต้นทุนผลิตโดยไม่ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลงไป