การจัดการทางด้านการควบคุมคุณภาพ   แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยหลักทางสถิติ การประยุกต์วิธีการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพที่หน้างาน  การควบคุมคุณภาพกระบวนการโดยอาศัยสถิติ  เทคนิคการควบคุมคุณภาพแบบต่าง ๆ เทคนิคของการควบคุมคุณภาพเพื่อการเชื่อมั่นทางวิศวกรรม เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ระบบการบริหารคุณภาพ (อนุกรมมาตรฐาน ไอ เอส โอ 9000, ไอ เอส โอ 14000 และ ไอ เอส โอ 18000) การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ และการประเมินผลระบบการวัด เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ