ลักการของการบริหารผลิตภาพโดยรวมและแนวความคิดของการเพิ่มผลิตภาพ  การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาที่ใช้ในการทำงาน การปรับปรุงการทำงานด้วยวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการจัดตั้งวิธีการทำงานมาตรฐาน เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนภูมิกระบวนการทำงาน หลักการพื้นฐานของการศึกษาเวลา  การวิเคราะห์กระบวนการด้วยแผนภูมิการเคลื่อนไหวแบบไมโคร การประยุกต์ใช้เทคนิคของการศึกษางาน  การสุ่มตัวอย่างงานและเวลามาตรฐานของการจ่ายค่าแรง