กระบวนการจัดการโครงการ วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการศึกษา การวางแผนและออกแบบโครงการ การวางแผนเครือข่าย วิธีเทคนิคการรักษาสมดุลของทรัพยากร การคาดการณ์และการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การควบคุมและลำดับขั้นตอนโครงการ การวิเคราะห์และการประเมินทางเทคนิคการปฏิบัติ เศรษฐศาสตร์และระบบการเงินของโครงการ การวิเคราะห์หาตัวเลือกตามลำดับขั้นสำหรับทางเลือกอื่น ๆ ของโครงการ การดูแลโครงการ การทดสอบและการยอมรับ