ชนิด และโครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม กรรมวิธีการผลิตวัสดุผสม ทั้งวัสดุและเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปวัสดุผสม ตลอดจนการออกแบบ วิเคราะห์ และทดสอบ ชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยวัสดุผสม