พื้นฐานขั้นตอนของการทำแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต แบบจำลองวัสดุ การทำแบบจำลองของกรรมวิธีการแปรรูปวัสดุ การสร้างฐานข้อมูลวัสดุสำหรับการทำแบบจำลองขบวนการผลิต สมการคอนสติตูทีฟว์ การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ในกระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ไคเนเมติคและการสร้างหุ่นจำลองวิทยาการหุ่นยนต์ เช่น องค์ประกอบของไคเนเมติคและแบบจำลองวิทยาการหุ่นยนต์ เทคนิคต่างๆ ระบบกลไก หุ่นยนต์ เซลหุ่นยนต์ การนำไปใช้งาน เทคโนโลยีที่ปรากฎขึ้น เช่น ระบบสเมือนจริง ประเภทของ VRs การสาธิคของโรงภาพยนต์ VR การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเมือนจริง การนำไปใช้งาน แนวโน้มโดยรวม