หลักการของการวัด การวัดความยาว มุม ผิวหน้า และรูปทรง เครื่องมือสำหรับการวัด เช่น สลิปเกจ วิศวกรรมไมโครสโคป เครื่องวัดพิกัดแกนร่วม การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด และการขยายของค่าผิดพลาด ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของหัวข้อข้างต้น